Zgodnie z art.13. ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agencja reklamowa Vis-media s.c., ul. Złota 7, 87-165 Wielka Nieszawka, NIP 9562258530. Kontakt e-mail: biuro@vismedia.com.pl w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Vis-media s.c. w celu informacyjnym lub świadczenia usług reklamowych.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Vis-media s.c. w zakresie niezbędnym do realizacji celów o których mowa powyżej.
  4. Państwa dane będą przechowywane przez okres nieograniczony do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.
  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@vismedia.com.pl wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Zobowiązujemy się do aktualizacji danych w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia.
  6. Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie, np: kurierom, sądom, komornikom, urzędom, abyśmy mogli wykonać nasze usługi.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia dla Państwa usług prawnych.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.